انسان از دیدگاه اومانیسم وملا صدرا
44 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش حکیم ملا صدرا درخرداد91
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/02/10
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
باسمه تعالی باتوجه به ادعای اومانیستها مبنی بر اعتناء فراوان به انسان شایسته مینماید که یک مطالعه تطبیقی میان دیدگاه ایشان با یکی از اندیشمندان برجسته حوزه معارف اسلامی صورت گیرد لدا باهمکاری یکی از دانشجویان به نام خانم ضرابیها بر آن شدیم که میان دیدگاه ایشان وملا صدرا به عنوا ن یکی از اندیشمندان برجسته حوزه معارف اسلامی این تطبیق را انجام دهیم که حاصل آ ن ،مقاله پیش روی شماست .