انسان از دیدگاه امام خمینی وکی یر کگور
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: اصفهان
تاریخ دفاع: 1378
نام استاد/نام دانشجو : زینب صانعی