معانی عقل از دیدگاه دکارت ومولانا
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: اصفهان
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : ستار طهماسبی