نفس وارتباط ان با بدن درحکمت متعالیه وفلسفه لایب نیتس
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: اصفهان
تاریخ دفاع: 1377
نام استاد/نام دانشجو : عبدالمحمد دورقی