بررسی ماهیت ایمان دینی ازدیدگاه علامه طباطبایی وپل تیلیخ
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: اصفهان
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : حمید رضا عبدلی