بررسی و سنجش نقدهای متکلمان سنی بر نظریه شیعی امامت
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: تربیت معلم البرز
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : محمد قائم عابدی