منشا تنوع وساختار اموزه صفات خداونددرعلم کلام الهی
33 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: تربیت معلم
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : خدیجه حسن زاده