بررسی اراءفلسفی وکلامی ابوالبرکات بغدادی
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: خوارزمی
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : حسن غفوری فرد