نقد اراء ریچارد داوکینز درباب وجود خدا
56 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: بین المللی امام خمینی
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : عبد الله بنی مسنی