بررسی تطبیقی درآراء مبناگرایانه شیخ اشراق وعلامه طباطبائی
53 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: خوارزمی
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : حسین خدادادی
باسمه تعالی دربحث معرفت شناسی هم شیخ اشراق هم علامه طباطبائی مبناگرا محسوب میشوند اما با توجه به اختافات درونی ودسته بندیهائی که در مبناگرایان صورت میگیرد جای بحث است که اولا آیا اززمان شیخ اشراق تا علامه طباطبائی چه روندی در مبنا گرائی در فلسفه اسلامی تحقق یافته و ثانیا چه وجوه اشتراک واختلافی میان این دو بزرگوار وجوددارد این پایان نامه متکفل بحث ازاین دو موضوع است .