نقد آراء متکلمان وابن سینا در باب شمولیت اراده خداوند نسبت به اراده انسان از دیدگاه ملاصدرا
51 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: خوارزمی
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : زیبا بشیری
باسمه تعالی مساله نسبت اراده خداوند با اراده واختیار انسان یکی از مباحث کهن فلسفه وکلام است دراین رساله کوشیده شده است تا نظرات متکلمان اشعری ومعتزلی همچنین نظرات شیخ الرئیس نقل واز دیدگاه ملاصدرا مورد نقد وبررسی قرار گیرد