رابطه فلسفه بادین برپایه مبانی حکمت صدرالمتالهین وعلامه طباطبائی
51 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: داور
دانشگاه: تربیت مدرس
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : آقای زهیر انصاریان
باسمه نعالی بحث رابطه فلسفه ودین از مباحث مهمی است که سابقه چندین قرنه دارد وبحث از رابطه فلسفه واسلام نیز در چنددهه اخیر بسیار داغ شده است اما اقای انصاریان دراین رساله با نکاه عمیقتری به این مساله نگاه کرده وموفق بوده است