مبانی معرفت شناختی اندیشه های کلامی وعرفانی امام محمد غزالی
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: خوارزمی
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : آقای احمد کدخدایی
باسمه تعالی در این پایان نامه به میزان اعتنا ء غزالی به عقل ونقل در رسیدن به آراء کلامی و سپس عرفانی خود همچنین به نقش حکماء پیش از وی در آراء او والبته تاثیر عوامل غیر معرفت شناختی بر وی پرداخته است