بررسی ونقد اندیشه کلامی غزالی در باره نسبت اراده الهی با اراده واختیار انسان
63 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: خوارزمی
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : آقای بهزاد ناوکی
باسمه تعالی در این پایان نامه از صفات الهی واز جمله ارده حق تعالی بحث شده است آنگاه با بحثی در باب اراده انسان سازگاری یا ناسازگاری این دو مورد بررسی قرار گرفته است