نقد نظریات متکلمان وحکما در باره شمولیت اراده خداوند نسبت به اراده انسانها
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: خوارزمی
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : خانم زیبا بشیری
باسمه تعالی در این پایان نامه دیدگاه متکلما ن معتزلی ، اشعری وشیعه در باب مساله کهن جبر واختیار همچنین دیدگاه شیخ الرئیس مطرح شده آنگاه از دیدگاه ملا صدرا مورد نقد قرار گرفته ودیدگاه خود وی نیز بیان شده است