لوازم ونتائج وحدت تشکیکی وجود ملاصدرا در حوزه علم النفس فلسفی
53 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: خوارزمی
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : خانم زهرا شکری
باسمه تعالی در این پایان نامه با اشاره به انواع تشکیک تشکیک مورد نظر ملا صدرا مطرح واز میان انواع تاثیراتی که این دیگاه در عرصه های مختلف آراء وی داشته است صرفا به نقل وتبیین تاثیرات آن بر مباحث مربوط به نفس ملا صدرا از فبیل اتحاد عاقل به معقول ، جبر واختیار و...پرداخته شده است