تعیین رویکردکلامی وعرفانی غزالی به عقل وعشق انسانی ومقایسه آن دو با یکدیگر
313 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: خوارزمی
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : خانم سهام بعنونی
باسمه تعالی در این مقاله کوشش شده است تا میزان تاثیر عقل وعشق در اراء غزالی هم در غزالی متقدم که دیدگاه کلامی دارد هم غزالی متاخر که دیدگاه عرفانی دارد بررسی ومقایسه شود .