تحلیل انتقادی امتناع سیر قهقرائی نفس وحیات مجدد برخی نفوس در دنیا بر اساس حکمت صدرایی
65 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: خوارزمی
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : آقای حسین حیدری
باسمه تعالی آز آنجا که ملاصدرا معتقد است معلوماتی که انسان کسب میکند اعراضی بر جوهر نفس نیست بلکه موجب سعه وجودی نفس میشود نمیتواند سیر قهقرایی نفس را بپذیرد . در این پایان نامه کوشش شده است تاضمن تحلیل موضوع فوق الذکر اشکالاتی همچون حیات مجدد برخی نفوس در دنیا را بررسی وپاسخ دهد .